Jak ogłosić upadłość firmy?

Share on facebook
Share on linkedin

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19 dla wielu przedsiębiorców oznacza konieczność zamknięcia prowadzonego biznesu. Niestety, pomoc z „tarcz antykryzysowych” czy inne formy wsparcia często okazywały się niewystarczające – zwłaszcza w tych branżach, które zostały bezpośrednio dotknięte przez różnego rodzaju ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak ogłosić upadłość firmy? W poniższym artykule wytłumaczymy, jak to prawidłowo zrobić.

Przesłanki ogłoszenia upadłości – kiedy upadłość jest dopuszczalna?

To, jak ogłosić upadłość firmy, zależy w dużej mierze od trybu, w którym przedsiębiorca zdecyduje się przeprowadzić ten krok. Z upadłością w sensie ścisłym mamy do czynienia wówczas, gdy dojdzie do zastosowania regulacji Prawa upadłościowego. W takich okolicznościach konieczne jest złożenie do sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku spełnienia wszystkich przesłanek sąd ogłasza upadłość przedsiębiorcy, co z kolei rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe.

Należy jednocześnie pamiętać, że wydanie postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości nie następuje na podstawie swobodnej decyzji sądu, ale na mocy przesłanek określonych przez ustawodawcę. W tym kontekście trzeba podkreślić, że upadłość można ogłosić tylko wówczas, gdy przedsiębiorca znalazł się w stanie niewypłacalności – a więc utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten domniemywa się wtedy, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Oczywiście są to domniemania wzruszalne – w rzeczywistości może okazać się, że z upadłością będziemy mieć do czynienia także przy krótszym okresie zaległości.

Zamknięcie firmy czy wnioskowanie o upadłość?

Nie w każdym przypadku przedsiębiorca, który boryka się z kryzysem zadłużenia, musi ogłaszać upadłość. Niekiedy prowadzący działalność decydują się po prostu na jej zamknięcie.
Jak już zostało wskazane to, jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej oraz spółki, przyjrzyjmy się „samodzielnej” likwidacji działalności gospodarczej. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę szereg innych ustaw – w tym przede wszystkim Prawo przedsiębiorców, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny oraz akty prawne odnoszące się do zasad opodatkowania. Bez ich uwzględnienia właściwie nie sposób zlikwidować firmy zgodnie z prawem.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników, ma prawo zawiesić działalność. To rozwiązanie może okazać się dobrym rozwiązaniem, gdy problemy finansowe mają charakter przejściowy i istnieją realne perspektywy na ich przezwyciężenie.

Upadłość firmy a długi – należności trzeba uregulować

Upadłość firmy oraz przedsiębiorstwa prowadzonego w innych formach prawnych pociąga za sobą daleko idące skutki. Najważniejsze z nich dotyczą sfery zadłużenia prowadzącego działalność gospodarczą. Dlatego warto przeanalizować w jaki sposób kształtuje się relacja, którą można sprowadzić do prostego hasła: upadłość firmy a długi.

W przypadku ogłoszenia upadłości zadłużenie spłaca się na zasadach określonych przez Prawo upadłościowe, ze środków pochodzących z likwidacji przez syndyka masy upadłości, a więc majątku upadłego przedsiębiorcy. Należy jednocześnie pamiętać, że w ramach postępowania upadłościowego wierzyciele muszą liczyć się z redukcją przysługujących im praw – przeważnie majątek upadłego nie wystarcza na pokrycie pełnej wysokości zobowiązań. W każdym razie dokładne zasady regulowania należności wobec poszczególnych wierzycieli ustala sąd w tzw. planie spłaty.

Również likwidacja działalności gospodarczej nie uwalnia przedsiębiorcy od zadłużenia. Właściwie zakończenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym trybie nie jest możliwe bez uregulowania należności wobec wierzycieli – w tym wobec podmiotów publicznych (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Dlatego przedsiębiorca, który nie będzie mógł wywiązać się z tych obowiązków, powinien skorzystać z upadłości, ewentualnie restrukturyzacji.