ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Upadłość przedsiębiorców

Do naszej kancelarii trafiają również osoby prowadzące działalność gospodarczą, które znajdują się często w trudnej sytuacji życiowej. Wtedy najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest ogłoszenie upadłości.

Obecnie obowiązujące przepisy (ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) umożliwiają ogłoszenie upadłości osób, które prowadziły działalność gospodarczą, a długi wynikają z jej prowadzenia.

Możliwość ogłoszenia upadłości byłego przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorców – zwłaszcza w branżach najmocniej dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię – jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Jednak mało kto pamięta, że możliwość ogłoszenia upadłości dotyczy także osób nieprowadzących działalności gospodarczej – w tym byłych przedsiębiorców. Niejednokrotnie jest to najlepsze rozwiązanie problemów związanych z nadmiernym zadłużeniem – także wynikającym z zakończonej już działalności gospodarczej, wykreślonej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Chociaż procedury likwidacyjne własnego biznesu zakładają spłacenie wszystkich należności, nie zawsze udaje się osiągnąć taki efekt. Jeżeli zaś były przedsiębiorca nie posiada odpowiedniego majątku, ogłoszenie upadłości może stać się dla niego jedynym wyjściem. Jak tego dokonać?

Upadłość konsumencka także dla byłego przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorców przeprowadza się na podstawie przepisów Prawa upadłościowego. Jednak w ustawie tej prawodawca zamieścił także odrębne typu postępowań upadłościowych – w tym upadłość konsumencką, którą stosuje się wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym z tej procedury może skorzystać także osoba, która co prawda nie prowadzi już własnej działalności, ale w przeszłości miała swój biznes.

Przebieg postępowania upadłościowego wobec byłego przedsiębiorcy

Upadłość byłego przedsiębiorcy – podobnie, jak w przypadkach, gdy prowadzi się klasyczne oddłużanie firm na mocy Prawa upadłościowego – również rozpoczyna się od ogłoszenia upadłości przez sąd. Może do tego dojść jedynie po rozpatrzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości właściwie cały majątek byłego przedsiębiorcy staje się masą upadłości i przechodzi pod zarząd syndyka, którego głównym zadaniem jest jego spieniężenie i przeznaczenie tak uzyskanej gotówki na zaspokojenie wierzycieli. Warto przy tym pamiętać, że upadłemu konsumentowi lub byłemu przedsiębiorcy przysługują prawa podobne do dłużnika, wobec którego prowadzi się egzekucję komorniczą. Zachowuje więc on prawo swobodnego rozporządzania określoną częścią swojego wynagrodzenia, a do masy upadłości nie wchodzą m.in. przedmioty codziennego użytku czy przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej.

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej

Istotną zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania umorzenia zobowiązań, których nie udało się zaspokoić w wyniku realizacji planu spłaty wierzycieli. Jednak z tego rozwiązania – co przede wszystkim zwiększa poziom ochrony interesów wierzycieli – nie mogą skorzystać ci z upadłych dłużników, którzy umyślnie doprowadzili do swojej niewypłacalności bądź zwiększyli jej stopień. Bez względu jednak na tego rodzaju okoliczności nie ma wątpliwości, że oddłużanie firm jest wymagającym zadaniem, którego realizację warto przekazać profesjonalistom. Dotyczy to także byłych przedsiębiorców, którym nie udało się uregulować wszystkich należności na etapie likwidacji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeżeli nie są oni w stanie udźwignąć tego ciężaru także po finalizacji prowadzenia własnego biznesu, warto pomyśleć o skorzystaniu z upadłości konsumenckiej. W końcu wiąże się z nią szereg korzyści, które mogą stosunkowo łatwo doprowadzić do wyjścia z kryzysu zadłużenia i umożliwić powrót do normalnego życia.

ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Którzy przedsiębiorcy mogą starać się o ogłoszenie upadłości?

Każdy przedsiębiorca, który stanie się niewypłacalny, może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Przedtem jednak powinien zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

Obecne przepisy dopuszczają ogłoszenie upadłości byłych przedsiębiorców, nawet jeśli ich długi powstały w wyniku prowadzonej przez nich działalności.

Wówczas postępowanie przeprowadzane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku upadłości konsumenckiej.

ZLIKWIDUJDLUGI.PL

Oddłużanie firm - jak możemy pomóc?

1. Przeanalizujemy wnikliwie Twoją sprawę. Analizę wykonamy wieloaspektowo, badając Twoją sprawę pod kątem finansowym i prawnym.

2. Zaproponujemy Ci różne możliwości rozwiązania Twoich problemów.

3. Dokonujesz świadomego wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania.

4. Osiągamy nasz wspólny cel, dobierając środki w zależności od ustalonego modelu współpracy.

5. Zaczynasz życie bez długów.

Skontaktuj się z nami!

Udzielimy Ci wsparcia w zamknięciu Twojej działalności, pomożemy dopełnić wszystkich formalności.
Niezbędnych informacji udzielimy Ci telefonicznie (+48 506 350 306) lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@zlikwidujdlugi.pl).